Bestyrelser

I de fleste fødevarefællesskaber er bestyrelsen kun en formalitet, da fødevarefællesskaberne er baseret på en flad struktur og konsensusdemokrati.

Bestyrelserne har derfor ikke mere at skulle have sagt eller bestemme end hvilket som helst andet medlem i fødevarefællesskabet.

I nogle fødevarefællesskaber har bestyrelsen en mere fremtrædende rolle end i andre, hvor de har et større ansvar og arbejdsbyrde. Det ses oftest i de mindre fødevarefællesskaber, hvor der ikke er så mange medlemmer til at tage de tunge opgaver.

Det kan være en udfordring at finde medlemmer til bestyrelsesposterne. Én måde at få besat bestyrelsesposterne på er at finde medlemmer, som godt kunne være interesserede i at sidde i bestyrelsen, forud for den stiftende generalforsamling eller ordinære generalforsamling. Det kan være medlemmer, som i forvejen har vist en større interesse for fødevarefællesskabet, og måske allerede sidder i en arbejdsgruppe, og derfor har et godt kendskab til arbejdsgangene i fødevarefællesskabet. På generelforsamlingen er det en god ide at få et nuværende bestyrelsesmedlem til at fortælle ærligt og positivt om arbejdet i fødevarefællesskabets bestyrelse.

For at gøre bestyrelsesarbejdet mindre skrøbeligt, så har man ofte både en bestyrelse og nogle suppleanter. Suppleanterne kan træde til, hvis der er sygdom i bestyrelsen, eller hvis bestyrelsen af andre grunde mangler et medlem. Selvom disse overvejelser kan vise sig at være formaliteter i et fladt struktureret og konsensusdrevet fødevarefællesskab, så er det alligevel værd at gøre sig nogle overvejelser om, hvordan man kan gøre bestyrelsesarbejdet mindre skrøbeligt.

CASE: Vidensdeling og overlevering

I Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab har man valgt, at der er overlap mellem nogle af posterne i bestyrelsen. For eksempel så vælges formanden og næstformanden for to år af gangen men forskudt, så der altid er et års overlap mellem de to poster. Det gør det muligt at dele viden og erfaringer med hinanden, inden den næste generalforsamling. På den måde er der altid én, der sidder med overleveret viden.

På samme måde har AOFF valgt at lade kasserersuppleanten indgå i et oplæringsforløb hos kasseren. Kasserersuppleanten forventes også at tage over for kasseren, når denne går af.